×

News

Projekti ALLED2 mbeshtete zhvillimin e metutjeshem te Kualifikimeve

Ekipi i projektit ALLED2 Znj. Efka Heder dhe Dr. Anton Gojani se bashku me ekspertet Prof.Dr. Dijana Vican ( Rektore e Universitetit te Zares) dhe Dr. Bardha Qirezi, pati një diskutim të shkëlqyer me Rektorin e Universitetit te Prishtines Prof.Dr. Naser Sahiti dhe Prorektoret Prof. Asoc. Dr. Albulena Blakaj Gashi dhe Prof. Asoc. Dr. Mimoza Ibrani. Fokusi i diskutimit ishte permiresimi i cilesise dhe bashkepunimit ne Arsimin e Larte dhe ate Profesional ne nivel vendor dhe nderkombetar si dhe per zhvillimin e metejme te Kualifikimeve te Nivelit te 5-te te KKK-se (Kornizes Kombetare te Kualifikimeve) per bere nderlidhjen me Arsimin e Larte.

ALLED2 mbetet i perkushtuar ne zhvillimin e sistemit arsimor dhe nderlidhjen e AAP-se me Arsimin e Larte.