×

Rreth nesh

Kjo është faqja zyrtare e projektit “Harmonizimi i Arsimit dhe i Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës – ALLED Faza II”. Siç është paraqitur dhe aprovuar në raportin fillestar të projektit për qëllime të komunikimit, akronimi ALLED2 do të përdoret me të njëjtin kuptim.

 Projekti ALLED 2 është vazhdim i ALLED 1

Për zhvillim të qëndrueshëm të shoqërive, duke qenë të gatshëm për Industri 4.0, të aftë të konkurrojnë në tregun global me çdo qytetar të përfshirë, cilësia e arsimit, e aftësimit dhe e mësimit tërëjetësor është esenciale për rritjen dhe zhvillimin ekonomik dhe për mirëqenien e çdo qytetari.

Njerëzit janë resursi më i çmueshëm

Që shoqëria të jetë në gjendje që të konkurrojë në tregun global dhe të jetë e gatshme për Industri 4.0, harmonizimi i arsimit dhe i aftësimit me nevojat e tregut të punës është proces i domosdoshëm dhe konstant për planifikim dhe zhvillim të mençur në afat të gjatë. Le të ecim përpara drejt procesit përmes projektit ALLED2 pasi e ardhmja është në shkollat tona sot.

Duke qenë të vetëdijshëm se arsimi është shtylla kurrizore e çdo shoqërie, projekti ALLED2 po ndërton mbi arritjet e ALLED1 me objektiv të qartë për të kaluar nga projekti i drejtuar drejt zhvillimeve të ngulitura në procese Kosovë në këtë sferë duke qenë të vetëdijshëm se bota e punës dhe bota e arsimit janë dy duar të trupit të njëjtë.