×

Education Network

ALLED 2 EDU NET

Ju lutem klikoni në emrin e shkollës për të shiquar lokacionin në hartë apo klikoni në ikonën afër emrit të shkollës për të shiquar ID-në e shkollës, ku mund të gjeni më shumë informata rreth programeve shkollore, nxënësve, mësimdhënësve, etj.

Deçan/ Dečani Dragash/ Dragaš Ferizaj/Uroševac Fushë Kosova/ Kosovo Polje Gjakova/ Đakovica Gjilan/ Gnjilane Gllogoc/ Glogovac Graçanica/ Gračanica Han i Elezit/ Đeneral Janković Istog/Istok Junik Kaçanik/ Kačanik Klina Kamenica/ Kosovska Kamenica Mitrovica e Jugut/ Južna Kosovska Mitrovica 1 Mitrovica e Veriut/ Severna Kosovska Mitrovica 1 Leposaviq/ Leposavić Lipjan/ Lipljan Malisheva/ Mališevo Mamusha/ Mamuša Novobërda/ Novo Brdo Obiliq/ Obilić Partesh/ Parteš Peja/Peć Podujeva/ Podujevo Prishtina/ Priština Prizren Rahovec/ Orahovac Ranillug/ Ranilug Shtime/ Štimlje Skënderaj/ Srbica Shtërpca/ Štrpce Suhareka/ Suva Reka Vitia/ Vitina Vushtrria/ Vučitrn Zubin Potok Zveçan/ Zvečan Kllokot/ Klokot