×

News

Edukimi për Koalicionin Klimatik- Mundësi për mësuesit e Kosovës

JRC ka publikuar kornizën e re të kompetencave për të mbështetur të mësuarit për qëndrueshmërinë mjedisore
Komuniteti pjesëmarrës evropian për studentët, mësuesit dhe palët e interesuara të arsimit për të vepruar kolektivisht në zgjidhjet inovative arsimore për qëndrueshmërinë mjedisore.
Lidhur me propozimin për një Rekomandim të Këshillit për të mësuarit për qëndrueshmërinë mjedisore, i publikuar gjithashtu sot, GreenComp ofron një bazë të përbashkët për nxënësit dhe edukatorët se çfarë përfshin qëndrueshmëria si kompetencë.

Përvetësimi i kompetencave të qëndrueshmërisë mund t’i ndihmojë fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit të kuptojnë sfidat që lidhen me ndryshimet klimatike dhe mjedisin, të reflektojnë mbi sjelljet e tyre dhe të angazhohen në veprime për një të ardhme të qëndrueshme.

Korniza GreenComp mund të përdoret në programet e edukimit dhe trajnimit në mjedise formale, joformale dhe për nxënësit e çdo moshe.

Kjo kornizë u zhvillua gjatë vitit 2021 në bashkëpunim të ngushtë me ekspertë dhe palë të interesuara nga e gjithë Evropa dhe ndërkombëtarisht, duke përfshirë institucionet kërkimore, përfaqësuesit e të rinjve, edukatorët, politikëbërësit dhe OJQ-të.

Kompetencat për qëndrueshmëri

GreenComp përbëhet nga katër fusha të kompetencave, secila prej të cilave ka tre kompetenca. Të gjitha fushat dhe kompetencat janë po aq të rëndësishme dhe të ndërlidhura:

Duke mishëruar vlerat e qëndrueshmërisë
duke vlerësuar qëndrueshmërinë
duke mbështetur drejtësinë
duke promovuar natyrën


Përqafimi i kompleksitetit në qëndrueshmëri
të menduarit sistematik
mendim kritik
inkuadrimi i problemit


Parashikimi i të ardhmes së qëndrueshme
shkrim-lexim për të ardhmen
përshtatshmëria
të menduarit eksplorues


Duke vepruar për qëndrueshmëri
agjenci politike
veprim kolektiv
iniciativa individuale
©BE 2022

Të mësuarit për qëndrueshmëri mjedisore synon t’u sigurojë nxënësve kompetenca për të qenë në gjendje të reflektojnë dhe të përqafojnë qëndrueshmërinë në jetën e tyre të përditshme si studentë, konsumatorë, prodhues, profesionistë, aktivistë, politikëbërës, fqinjë, punonjës, mësues dhe trajnerë, organizata, komunitete, dhe shoqërinë në përgjithësi.

Kompetencat e qëndrueshmërisë mund t’i ndihmojnë nxënësit të formojnë një bazë njohurish, të bëhen mendimtarë sistematikë dhe kritikë, si dhe të kenë mjete dhe të zhvillojnë agjenci, të dobishme për këdo që kujdeset për të tashmen dhe të ardhmen e planetit tonë.

Ju lutemi kontrolloni vegëzat e mëposhtme për më shumë informacione:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-publishes-new-competence-framework-support-learning-environmental-sustainability

https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en