×

Education Network

SHMT “MEHMET ISAI”

Drejtoreshë: Lumnije Tahiri

DREJTIMET

 • Elektroteknikë
 • Komunikacion rrugor
 • Ndërtimtari
 • Informatikë
 • Arkitekturë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Automekanikë
 • Mekatronikë
 • Operator prodhimi
 • Telekomunikacion
 • Teknologji e reciklimit gomës
 • Saldator
 • Gjeodezi

Nxënës: 720

Mësimdhënës të kualifikuar:

74

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Mekatronikë, Makina CNC, Arkitekturë. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Automekanikë, Operator prodhimi, Ngrohje dhe klimatizim

Punëtoritë

8

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mekatronikë 1
Elektroteknikë 4
Ndërtimtari 1
Automekanikë 1
Saldim 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

14 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Sigurimi shëndetësor

Transporti i nxënësve

Shujta ditore për nxënës

Pagesa e nxënësve

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Fondi shtesë për material shpenzues për realizimin e praktikës

Trajnime profesionale

Trajnime profesionale për zv.drejtorin e shkollës