×

Education Network

SHMT “MEHMET ISAI”

Drejtoreshë: Lumnije Tahiri, Tel: 0280 323 457; Adresa: Rr. "Zija Shemsiu" P.n.; Email: lumnijetahiri@yahoo.com

DREJTIMET

 • Elektroteknikë
 • Komunikacion rrugor
 • Ndërtimtari
 • Informatikë
 • Arkitekturë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Automekanikë
 • Mekatronikë
 • Operator prodhimi
 • Telekomunikacion
 • Teknologji e reciklimit gomës
 • Saldator
 • Gjeodezi

Nxënës: 620

Mësimdhënës të kualifikuar:

68

Në shkollë ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mekatronikë 1
Informatics 3
Automekanikë 1
Instalues elektrik 1
CNC 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

15 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Të përditësohen kurrikulat në raport me kërkesat e tregut

Trajnime profesionale për menaxhmentin dhe mësimdhënësit

Klasat të pajisen me videprojektorë, kompjuter dhe internet

Ka nevojë për investime në infrastrukturë

Stimulimi i bizneseve nga ana e komunes si p.sh. lehtësim në tatime

Stabilitet financiar