×

Education Network

SHMT “MEHMET ISAI”

Drejtoreshë: Lumnije Tahiri, Tel: 0280 323 457; Adresa: Rr. "Zija Shemsiu" P.n.; Email: lumnijetahiri@yahoo.com

DREJTIMET

 • Elektroteknikë
 • Komunikacion rrugor
 • Ndërtimtari
 • Informatikë
 • Arkitekturë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Automekanikë
 • Mekatronikë
 • Operator prodhimi
 • Telekomunikacion
 • Teknologji e reciklimit gomës
 • Saldator
 • Gjeodezi
 • Makineri
 • Operator i Makineve me Dirigjim Kompjuterik
 • Instalues elektrik
 • Kimi

Nxënës: 374

Mësimdhënës të kualifikuar:

61

Në shkollë nuk ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po

Punëtoritë

12

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

127 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Kosto e lartë e paisjeve në biznese

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Të përditësohen kurrikulat në raport me kërkesat e tregut

Trajnime profesionale për menaxhmentin dhe mësimdhënësit

Klasat të pajisen me videprojektorë, kompjuter dhe internet

Ka nevojë për investime në infrastrukturë

Stimulimi i bizneseve nga ana e komunes si p.sh. lehtësim në tatime

Stabilitet financiar

Krijimi i kushteve për autonominë e shkollave do të lehtësonte dhe përmirësonte menaxhimin më të mirë të sistemit arsimor, por gjithmonë me kompetenca të mbikëqyrura dhe të organizuara mirë nga ligji.

Ngritja e nivelit të situatës aktuale mund të përmirësohej nëse mësuesit e lëndëve profesionale do të kishin disa asistentë siç kemi për disa lëndë. Dhe, bashkëpunimi me bizneset në mënyrë që të kontrollohet më lehtë pjesëmarrja e studentëve në praktikën profesionale në biznese.

Angazhimi më i madh në punën praktike, lidhja e pjesës teorike me atë praktike nga mësuesit dhe asistentët.

Kurrikulat të hartohen nga profesionistë të fushës

Përmirësimi i gjendjes së dixhitalizimit do të lehtësonte pa dyshim tre fushë - drejtimet e arsimit sot; a) vlerësimin, b) komunikimin dhe c) menaxhimin

Shkolla profesionale duhet të ngritet në nivelet më të larta për hir të rritjes së cilësisë së mësimimit dhe mësimdhënies, por edhe për nevojat e tregut të punës në vendin tonë.