×

Education Network

SHMLT “11 MARSI”

Drejtor: Xhelal Susuri

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Elektroteknikë
 • Ndërtimtari
 • Arkitekturë
 • Instalues i ngrohjës dhe klimatizim
 • Mekatronikë
 • Gjeodezi
 • Dizajn enterier
 • Dizajn softuer
 • Dizajn i metaleve
 • Dizajn mode
 • Komunikacion rrugor
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Telekomunikacion
 • Instalues i ujësjellësit dhe sanitari
 • Dizajn grafik

Nxënës: 1,382

Mësimdhënës të kualifikuar:

103

Në shkollë ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit, Insatlues Elektrik dhe Mekatronikë. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Insalues elektrik, Instalues i ngrohjes dhe klimatizim, Instalues i ujësjellësit dhe sanitari, Automekanikë

Punëtoritë

15

Punëtoria Nr. i punëtorive
Elektroteknikë 1
Telekomunikacion 1
Informatikë 2
Dizajn mode 1
Fizikë 1
Automekanikë 1
Instalues i ngrohjës dhe klimatizim 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Instalues i ujësjellësit dhe sanitari 1
Metalpunues 1
Dizajn softuer 1
Pikturë 1
Arkitekturë 1
Inovacione 1
Programim 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X - 6 orë

Klasa XI - 9 orë

Klasa XII - 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

40 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mangësi ligjore për mësim dual

Siguria në vend pune

Numri i kufizuar i pranimit të nxënësve në praktikë

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Pajisja e shkollës me pajisje dhe vegla pune

Digjitalizimi i kabineteve në procesin e mësimdhënies

Vizita profesionale në rajon

Zgjerimi i hapësirës për zhvillimin e praktikës profesionale