×

Education Network

SHMLT “11 MARSI”

Drejtor: Xhelal Susuri, Tel: 038 200 353 16; Adresa: Rr. "Hoxhë Tahsini" Nr. 231; Email: shmlt11marsipz@gmail.com

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Elektroteknikë
 • Ndërtimtari
 • Arkitekturë
 • Instalues i ngrohjës dhe klimatizim
 • Mekatronikë
 • Gjeodezi
 • Dizajn enterier
 • Dizajn softuer
 • Dizajn i metaleve
 • Dizajn mode
 • Komunikacion rrugor
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Telekomunikacion
 • Dizajn grafik
 • Audio dhe video

Nxënës: 1,449

Mësimdhënës të kualifikuar:

116

Në shkollë ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po

Punëtoritë

1

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X - 6 orë

Klasa XI - 9 orë

Klasa XII - 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

26 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mangësi ligjore për mësim dual

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës