×

Education Network

SHMT “SKENDER LUARASI”

Drejtor: Hamdi Bytyqi

DREJTIMET

 • Informatikë
 • Komunikacion rrugor
 • Instalues elektrik
 • Automekanikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Arkitekturë
 • Gjeodezi
 • Ndërtimtari
 • Operator prodhimi
 • Mekanik i makinave
 • Rrobaqepësi
 • Dizajn mode
 • Telekomunikacion

Nxënës: 712

Mësimdhënës të kualifikuar:

62

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Të gjitha profilet. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Instalues elektrik, Ngrohje dhe klimatizim, Operator prodhimi, Rrobaqepësi, Automekanikë, Mekanik i makinave

Punëtoritë

11

Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 3
Elektroteknikë 6
Komunikacion rrugor 1
Rrobaqepësi 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

20 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Nuk është e pështatshme për biznese puna praktike me nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Materiali dhe mjete për punë praktike

Buxhet i veçantë për material për praktikë në shkollë

Aftësimi i nxënësve për tregun e punës