×

Education Network

SHMT “SKENDER LUARASI”

Drejtor: Hamdi Bytyqi, Tel: 049 889 956; Adresa: Rr. "Skënderbeu" P.n.; Email: shmskenderluarasi@gmail.com

DREJTIMET

 • Informatikë
 • Komunikacion rrugor
 • Instalues elektrik
 • Automekanikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Arkitekturë
 • Gjeodezi
 • Ndërtimtari
 • Operator prodhimi
 • Mekanik i makinave
 • Rrobaqepësi
 • Dizajn mode
 • Telekomunikacion

Nxënës: 691

Mësimdhënës të kualifikuar:

44

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po.

Punëtoritë

11

Punëtoria Nr. i punëtorive
Instalues i ngrohjes, ujësjellësit dhe klimatizimit 1
Instalues elektrik 2
Metalpunues 1
Informatikë 4
Saldues 1
Automekanik 1
Mekatronikë 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

40 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mangësi ligjore për mësim dual

Mungesa e transportit për nxënës

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Mungesa e shujtës për nxënësit

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime adekuate pedagogjike dhe profesionale (Trajnim për paisjet e kohëve të fundit)

Pagesat e nxënësve (Sigurimi shëndetësor, Sigurimi i transportit, pagesat e ushqimit, etj)

Harmonizimi i kurrikulave me nevojat e tregut

Sigurimi i puntorive/kabineteve për profile të ndryshme

Sigurimi i pajisjeve adekuate digjitale