×

Education Network

SHMT “SKENDER LUARASI”

Drejtor: Hamdi Bytyqi, Tel: 049 889 956; Adresa: Rr. "Skënderbeu" P.n.; Email: shmskenderluarasi@gmail.com

DREJTIMET

 • Informatikë
 • Komunikacion rrugor
 • Instalues elektrik
 • Automekanikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Arkitekturë
 • Ndërtimtari
 • Rrobaqepësi
 • Dizajn mode
 • Makineri
 • Elektroteknikë
 • Metal punues

Nxënës: 607

Mësimdhënës të kualifikuar:

62

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po.

Punëtoritë

11

Punëtoria Nr. i punëtorive
Elektroteknikë 11
Makineri 11
Ndërtimtari 6
Rrobaqepsi 6
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

38 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mangësi ligjore për mësim dual

Mungesa e transportit për nxënës

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Krijimi i legjislacionit për transferimin e përgjegjësive menaxheriale, në mënyrë që veprimet e menaxhmentit të jenë të pavarura në arritjen dhe ngritjen e cilësisë (menaxhimi i buxhetit, përzgjedhja e stafit) etj.

Të mbahen trajnime didaktiko-metodike

Të sigurohet sigurim shëndetësor për studentët në praktikat profesionale

Për kurrikulat e reja të sigurohet një plan program në kohë para fillimit të vitit shkollor

Të dixhitalizohet e gjithë shkolla