×

Education Network

SHMAT “ZENEL HAJDINI”

Drejtor: Abdullah Ymeri

DREJTIMET

 • Teknologji ushqimore
 • Kuzhinë
 • Pemëtar, Vreshtar
 • Mbrojtja e bimëve
 • Blegtori
 • Hortikulturë
 • Agrobiznes
 • Përpunimi i ushqimit
 • Rrobaqepësi
 • Përpunimi i drurit
 • Përpunimi i frutave
 • Dizajn Enterier
 • Veterinari
 • Lavërtari

Nxënës: 451

Mësimdhënës të kualifikuar:

71

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Të gjitha profilet. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Teknologji ushqimore, Pemëtari, Vreshtari, Blegtori, Agrobiznes, Rrobaqepësi, Pëpunimi i frutave, Veterinari, Mbrojtja e bimëve, Përpunimi i ushqimit

Punëtoritë

9

Punëtoria Nr. i punëtorive
Dizajn mode 1
Informatikë 1
Agrobiznes 1
Bujqësi 4
Kuzhinë 1
Teknologji ushqimore 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

24 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Orari i gjatë i punës

Teknologjia e shtrenjtë ndikon në pasivitetin e nxënësve

Përshtatja e mësimit praktik me modulet

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Krijimi i kushteve për mësim praktik

Kompletimi i kabinetit të konfesionit, kuzhinës, ordinancës së kimisë me pajisje të duhura

Trajnime profesionale për stafin e shkollës