×

Education Network

SHMAT “ZENEL HAJDINI”

Drejtor: Abdullah Ymeri, Tel: 044 733 733; Adresa: Rr. "Brahim Ademi"  P.n.; Email: Abdullah.imeri@gmail.com

DREJTIMET

 • Teknologji ushqimore
 • Teknologji e përpunimit të frutave dhe perimeve
 • Teknologji e përpunimit të qumështit
 • Kuzhinier
 • Pemëtari
 • Perimtari
 • Mbrojtja e bimëve
 • Blegtori
 • Agrobiznes
 • Përpunimi i ushqimit
 • Rrobaqepësi
 • Përpunimi i drurit
 • Dizajn Enterier
 • Veterinari

Nxënës: 391

Mësimdhënës të kualifikuar:

76

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Të gjitha profilet. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Teknologji ushqimore, Hortikulturë, Pemëtari, Vreshtari, Lavërtari, Blegtori, Agrobiznes, Rrobaqepësi, Përpunimi i frutave, Veterinari, Mbrojtja e bimëve, Përpunimi i ushqimit, Përpunimi i drurit, Teknologji e reciklimit

Punëtoritë

9

Punëtoria Nr. i punëtorive
Dizajn mode 1
Informatikë 1
Agrobiznes 1
Bujqësi 4
Kuzhinë 1
Teknologji ushqimore 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

45 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Përshtatja e mësimit praktik me modulet

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Kosto e lartë e pajisjeve në biznese

Hezitimi i bizneseve për bashkëpunim për punë praktike

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Krijimi i kushteve për mësim praktik

Trajnime profesionale për stafin e shkollës

Ndarja e buxhetit per ripërtërirjen e materialeve harxhuese dhe aparaturave të vjetruara dhe të dëmtuara