×

Education Network

SHMAT “ZENEL HAJDINI”

Drejtor: Abdullah Ymeri, Tel: 044 733 733; Adresa: Rr. "Brahim Ademi"  P.n.; Email: Abdullah.imeri@gmail.com

DREJTIMET

 • Teknologji ushqimore
 • Teknologji e përpunimit të frutave dhe perimeve
 • Teknologji e përpunimit të qumështit
 • Kuzhinier
 • Pemëtari
 • Perimtari
 • Mbrojtja e bimëve
 • Blegtori
 • Agrobiznes
 • Përpunimi i ushqimit
 • Rrobaqepësi
 • Përpunimi i drurit
 • Dizajn Enterier
 • Veterinari
 • Hortikulturë
 • Teknologji e reciklimit të gomës
 • Lavërtari
 • Informatikë

Nxënës: 410

Mësimdhënës të kualifikuar:

58

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Të gjitha profilet.

Punëtoritë

15

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Agrobiznes 1
Kuzhinier 1
Serra për perimtari 4
Teknologji ushqimore 1
Hortikulturë 1
Konfeksioni 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Veterinari 1
Përpunimi i drurit 1
Pemëtari pemishte 2
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

120 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Pranimi i nxënësve të bëhet sipas kriterit të konkursit dhe ti përmbahen planeve të regjistrimit

Trajnime profesionale për stafin e shkollës