×

Education Network

SHMPL “FEHMI AGANI”

Drejtor: U.D. Sami Bardheci, Tel: 049 907 350; Adresa: Rr. Bill Clinton" P.n.; Email: Sami_bardheci@hotmail.com

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Komunikacion rrugor
 • Ndërtimtari
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Ekonomi
 • Operator prodhimit
 • Hortikulturë
 • Teknologji ushqimore
 • Gjeologji
 • Xehtari
 • Laborant i biologjisë
 • Elektronikë
 • Infermieri
 • Agrobiznes
 • Instalues i ujësjellësit dhe sanitari
 • Kontabilitet
 • Rrobaqepsi
 • Mekatronikë

Nxënës: 636

Mësimdhënës të kualifikuar:

63

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Jo.

Punëtoritë

58

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 5
Instalues elektrik 5
Automekanik 3
IUK 3
Trafik rrugor 2
Economi 4
Konfeksion 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Ndërtimtari 1
Gjeologi 3
Xehtari 3
Infermieri 4
Operator prodhimi 10
Bujqësi 3
Laborant i biologjisë 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

13 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Objektet e vogla në biznese

Mungesa e transportit për nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime në fushat profesionale

Përmirësim i infrastrukturës

Vështirësi në arritjen e memorandumeve, bizneset duhet të stimulohen për arritjen e momerandumeve

Më pak mungesa, më shumë interes për të mësuar

Ministria të punojë më seriozisht në zhvillimin e kurrikulave cilësore