×

Education Network

Qendra e Aftësimit Profesional – PEJË

Drejtor: U.D. Edison Bërdyna, Tel: 039 433 860; Adresa: Rr. "Kasim Shala" P.n; Email: Edison.Berdyna@rks-gov.net /edisonberdyna@hotmail.com

DREJTIMET

 • Saldim
 • Instalues Ujësjellësi dhe Kanalizim
 • Ndërtimtari
 • Zdrukthtari
 • Braille
 • Elektrikë
 • Asistent Administrativ
 • Kuzhinë
 • Kontabilitet
 • Agrokulturë
 • Vetëpunësim
 • Administrim Biznesi
 • Menaxhimi i ndërmarrjeve mikro dhe të vogla

Nxënës: 535

Mësimdhënës të kualifikuar:

10

Në qendër nuk ofrohet trajnimi TFT (Trajnimi Fillestar për Trajner)

Punëtoritë

9

Qendra ka qasje në internet dhe ka kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Mësim praktik - 70%

Mësim teorik - 30%

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

0 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e logjistikës

Vështirësi në monitorim të kandidatëve

Mungesa e transportit për studentët

Mungesa e bashkëpunimit me biznese

Joserioziteti i studentëve gjatë praktikës

Nevojat e qendrës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime për stafin dhe menaxhmentin

Më shumë monitorim për menaxhmentin

Për sa i përket infrastrukturës, duhet rregulluar hapësira jashtë qendrës, ashensori, rregullimi i disa kabineteve për një ambient më të përshtatshëm.

Vendosja e internetit në të gjithë ambientin shkollor

Ofrimi i logjistikës së nevojshme për rritjen e bashkëpunimit me bizneset.