×

Education Network

SHMT “MIT’HAT FRASHËRI”

Drejtoreshë: Drita Ferati, Tel: 049 766 924; Adresa: Rr. e Podgurit - Gjurakoc; Email: shkolla@mithatfrasheri.org

DREJTIMET

  • Infermieri
  • Komunikacion rrugor
  • Ekonomi
  • Informatikë
  • Tregti
  • Operator prodhimi
  • Elektroteknikë
  • Arkitekturë
  • Ngrohje dhe klimatizim
  • Automekanikë

Nxënës: 520

Mësimdhënës të kualifikuar:

39

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Kurikulat janë të bazuara në standarde të profesionit sipas planeve të rishikuara të vitit 2013 nga MASHT. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Tregti, Ngrohje dhe klimatizim, Operator prodhimi, Automekanik

Punëtoritë

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Operator prodhimi 1
Automekanik 1
INUK 1
Instalues elektrik 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

12 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnimi i vazhdueshëm për menaxhmentin dhe mësimdhënësit e shkollës

Të përditësohet kurrikula për të gjitha profilet

Të rregullohet infrastruktura e shkollës