×

Education Network

SHMT “MIT’HAT FRASHËRI”

Drejtoreshë: Drita Ferati

DREJTIMET

  • Infermieri
  • Komunikacion rrugor
  • Ekonomi
  • Informatikë
  • Tregti
  • Operator prodhimi
  • Elektroteknikë
  • Arkitekturë
  • Ngrohje dhe klimatizim
  • Automekanikë

Nxënës: 503

Mësimdhënës të kualifikuar:

45

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Kurikulat janë të bazuara në standarde të profesionit sipas planeve të rishikuara të vitit 2013 nga MASHT. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Tregti, Ngrohje dhe klimatizim, Operator prodhimi, Automekanik

Punëtoritë

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Ekonomi 1
Elektroteknikë 2
Makineri 3
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

11 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Hapësira e vogël në objektet e prodhimit

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnimi i vazhdueshëm për menaxhentin dhe mësimdhënësit e shkollës

Digjitalizimi i shkollës

Të rregullohet infrastruktura e shkollës

Të krijohen mundësitë për prodhim gjatë praktikës