×

Education Network

SHMP “FEHMI LLADROVCI”

Drejtor: Lulzim Nika, Tel: 044 512 051/049 977 880; Adresa: Poklek i Ri - Drenas; Email: shmpflladrovci1@gmail.com

DREJTIMET

  • Mjekësi
  • Makineri
  • Dizajn mode
  • Elektroteknikë
  • Kimi teknologjike
  • Gjeologji
  • Ekonomi
  • Arkitekturë
  • Hortikulturë

Nxënës: 2,153

Mësimdhënës të kualifikuar:

109

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Hortikulturë

Punëtoritë

4

Punëtoria Nr. i punëtorive
Automekanik 1
Informatikë 2
Kimi 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

28 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit për nxënës

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Autonomia e shkollës

Pajisja me mjete dhe tekste shkollore per shkolla profesionale

Trajnime adekuate bazuar në fushat kurrikulare

Pajisja me kabinete shkollore për konkretizimin e materialit lëndor

Të formulohen tekstet adekuate në bazë të programit apo kurrikulës së re te Kosovës

Trajnime të vazhdueshme të personelit arsimor

Mungon lidhja e memorandumit MASHT-DKA DHE Bisnese

Shkolla i ka 28 memorandume bashkëpunimi me biznese të cilat nuk janë të mjaftueshme