×

Education Network

SHMP “FEHMI LLADROVCI”

Drejtor: Lulzim Nika

DREJTIMET

  • Mjekësi
  • Makineri
  • Dizajn mode
  • Elektroteknikë
  • Kimi teknologjike
  • Gjeologji
  • Ekonomi
  • Arkitekturë
  • Hortikulturë

Nxënës: 1,660

Mësimdhënës të kualifikuar:

105

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Hortikulturë

Punëtoritë

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 1
Elektroteknikë 1
Informatikë 1
Ekonomi 1
Kimi 1
Biologji 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

32 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Transporti i nxënësve

Siguria gjatë praktikës

Ushqimi i nxënësve në praktikë

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Kabinete, punëtori për punë praktike

Pajisja e punëtorive ekzistuese me mjete pune

Trajnime të mëtutjeshme