×

Poslovni svet

Poslovni svet

Jedan od specifičnih ciljeva projekta ALLED2 je povećati kvalitet praktične nastave i učenja u VET školama i centrima za stručno osposobljavanje (VTC) u ključnim profesionalnim sektorima relevantnim za potrebe tržišta, uključujući karijerno vođenje i savetovanje. Kosovo mora da nastavi da jača kvalitet i relevantnost obrazovnih programa, i vezu između obrazovanja i tržišta rada kao preduslov za zapošljivost i ekonomski razvoj. Neefikasna tranzicija sa obrazovanja u proces zapošljivosti doprinosi nezaposlenosti i niskim ekonomskim performansama. U tom pogledu, usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada može efikasno poboljšati šanse učenika za prelazak sa obrazovanja u proces zapošljavanja. U tom smislu, saradnja sa privatnim sektorom u pogledu sprovođenja aktivnosti, je veoma važna za postizanje održivih rezultata projekta. Glavni fokus će biti na usklađivanju obrazovnih i nastavnih materijala sa potrebama tržišta rada, poboljšanju kvaliteta nastave i odgovarajućom opremom škola za stručno obrazovanje u cilju poboljšanja  profesionalne prakse. Na osnovu rezultata ALLED I, druga faza (ALLED2) nastaviće sa akcijama za usklađivanje obrazovanja i obuke sa potrebama tržišta rada na Kosovu, održavanjem postignutih rezultata i podrškom inovativnim merama zasnovanim na IPA 2017 planovima. Isto tako,  ima za cilj da se uskladi sa ciljem 4 UN-a o održivom razvoju1 i ciljevima EU u odnosu na rodne razlike II, posebno Cilj 13 koji promoviše jednak pristup devojaka i žena svim nivoima kvalitetnog stručnog obrazovanja i obuke (VET) bez diskriminacije

2. S tim u vezi, projekat ALLED2 posvetiće posebnu pažnju i povećaće napore na uspostavljanju bliskih veza između obrazovanja i potreba tržišta rada na Kosovu. Aktivnosti ALLED2 imaju za cilj da ojačaju povezanost i harmonizaciju obrazovanja i osposobljavanja u visokom obrazovanju sa potrebama tržišta rada u silju razvoja sistema  za podršku i saradnju. To znač,i razvoj sistema TR (tržište rada) za planiranje i nadzor potreba. To takođe znači razvijanje programa visokog i srednjeg stručnog obrazovanja na osnovu potreba za zanimanja iz oblasti industrije, kompanija i preduzeća. Postoji potreba za jačanjem kapaciteta osoblja u obrazovanju, posebno nastavnika i trenera u realizaciji programa. Veze između obrazovanja i rada moraju se produbiti, kao što je učenje na radnom mestu i zastupanje karijernog savetovanja kao održiv prelazak sa obrazovanja na tržište rada. Što se tiče inovacija, novi akcioni program ALLED2 ističe sledeći korak u harmonizaciji obrazovanja sa tržištem rada: izgradnja konkretnih modela saradnje i mera između obrazovanja i obuke i privatnog sektora sa sistemskim efektima. ALLED2 podržava razvoj ljudskih resursa u institucijama, kako u obrazovanju, tako i u službama za zapošljavanje, kao i privatnom sektoru na Kosovu. Ovo zahteva saradnju i koordinaciju između različitih zainteresovanih strana. Projekat će takođe podržati pilotiranje i sprovođenje kvalifikacija i programa koje su razvile visokoškolske ustanove i saradnju univerziteta i privatnog sektora kao i sa VET-om. Osiguranje kvaliteta tokom implementacije projekta daće naglasak na nivou menadžmenta u procesu povezivanja sa privatnim sektorom i institucionalizacijom aktivnosti za održive ishode projekata. Da bi usko sarađivao s privatnim sektorom, pošto su ključni akteri u rešavanju potreba tržišta rada, Upravni odbor može uključiti relevantne aktere da prisustvuju njegovim sastancima, npr. lokalni i međunarodni stručnjaci za obrazovanje i zapošljavanje, predstavnici privatnog sektora kao što su Privredna komora, ostala udruženja i preduzeća. Neki od očekivanih rezultata koji se odnose na stručno obrazovanje i obrazovanje u privatnom sektoru su:

1. Očekivani rezultat 1: Studijski programi služe kao baza za kompetencije potrebne za industriju i stručno obrazovanje: stručni programi i upravljanje fakultetom su poboljšani, povezani sa tržištem rada i dovode do povećane zapošljivosti;

 2. Očekivani rezultat 3: škole stručnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) i centri za stručno obrazovanje (VTC), nude kvalitetne programe zasnovane na potrebama tržišta rada, uključujući obuku nastavnika / trenera, mehanizme održivog osiguranja kvaliteta i osiguranje odgovarajuće opreme;

3. Očekivani rezultat 5: Veza između obrazovanja i stručnog usavršavanja (VET) i poslovnog sektora je strukturirana; određene metode planiranja za VET su dosledno uspostavljene; inicijative su identifikovane i pilotirane.