×

Prosveta

Prosveta

Projekt ALLED2 podržat će MONT i MRSZ u reformi obrazovnog sistema radi povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada i odražavanja evropskog okvira ključnih kompetencija.

Pet očekivanih rezultata koje treba obuhvatiti su: visoko obrazovanje, nacionalni okvir kvalifikacija (NKF) i stručno obrazovanje i obuka (VET), upravljanje sistemima obrazovanja i osposobljavanja koji podržavaju usklađivanje i povezivanje između obrazovanja i obuke sa sektorom biznisa. Specifična svrha faze II ALLED je- povećati kvalitet i relevantnost programa obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada, i podržati prilagođavanje zakonodavnog okvira i mehanizama, kao preduslov za povećanje zapošljivosti. Specifični ciljevi su:

1. Ojačati vezu između visokog obrazovanja i potreba tržišta rada razvojem i modernizacijom programa visokog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada; 2. Poboljšati programe obuke nastavnika u skladu sa zahtevima Novog kurikuluma Kosova1 i prioritetima MONT-a;

3. Poboljšati kvalitet praktične i primenjene nastave i učenja u VET školama i VTC-ovima u osnovnim profesionalnim sektorima relevantnim za potrebe tržišta, uključujući profesionalno vođenje i savetovanje;

 4. Omogućiti bolje razumevanje korisnika međunarodnih kvalifikacija i dalje razvijati i modernizovati profesionalne kvalifikacije Kosovskog sistema kvalifikacija za Okvir kvalifikacija.

Projekt ALLED2 nastojat će da ojača vezu i usklađivanje obrazovanja i obuke, visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja, i stručnog obrazovanja sa tržištem rada u smislu razvoja sistema i prakse za podršku i saradnju. To podrazumeva implementaciju i institucionalizaciju sistema klastera u visokom obrazovanju, gde će javni studijski programi visokog obrazovanja služiti kao središte stručnosti za industriju i stručno osposobljavanje i obrazovanje . Glavne aktivnosti uključuju: unapređenje saradnje visokog obrazovanja sa preduzećima, jačanje partnerstva sa međunarodnim univerzitetima, razvoj i akreditacija dodatnih programa / stepena, unapređenje upravljanja fakultetom i profesionalnim razvojem nastavnika, razvoj profesionalne prakse i moguće zapošljavanje. Projektna podrška VET i VTC obuhvata unapređenje programa obuke nastavnika u skladu sa zahtevima Novog kurikuluma, poboljšanje kvaliteta praktične  nastave i učenja u VET školama i VTC, u odnosu na profesionalne kontekste relevantnim za potrebe tržišta, uključujući karijerno informisanje i vođenje. Projekt ALLED2 ojačaće vezu  obrazovanja i obuke u oblasti visokog i stručnog obrazovanja i obuke (VTC / VTCs) sa tržištem rada u smislu razvoja sistema i prakse za podršku saradnji. To podrazumeva razvoj tržišta rada za planiranje i praćenje potreba. Takođe podrazumeva razvoj programa visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama zanimanja od strane industrije, kompanija i preduzeća. Postoji potreba da se ojača kapacitet osoblja u obrazovanju, pre svega nastavnika i trenera u realizaciji programa. Potrebno je poboljšati veze između obrazovanja i rada, kao što su učenje zasnovano na radu i karijerno savetovanje za prelazak na tržište rada. Ukupna struktura i sistem za usklađivanje potreba i zahteva, podržani su u nacionalnim okvirima kvalifikacija i okvirima kvaliteta.