×

Education Network

SHMT “MIT’HAT FRASHËRI”

Direktor: Drita Ferati

PROFILI:

  • Medicinski tehničar
  • Drumski saobraćaj-
  • Ekonomija
  • Informatika
  • Trgovina
  • Operator proizvodnje
  • Elektroteknika
  • Arhitektura
  • Grejanje i klimatizacija
  • Automehaničar

Ucenici: 474

Kualifikavni nastavnici:

45

Škola ne organizuje početni trening za nastavnike (PTN)

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima od strane škole: Nastavni programi zasnivaju se na profesionalnim standardima prema revidiranim planovima za MONT za 2013. godinu. Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima prema MONT-u: ekonomija, trgovina, grejanje i klimatizacija, proizvodni operater, automehanični

Radionice

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Ekonomija 1
Elektroteknika 2
Mašinstvo 3
Škola ima pristup internetu kao I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

11 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Nedovoljna površina u objektima za proizvodnju

Skolske potrebe:

Permanentni trening za rukovodstvo škole i nastavnike

Digitalizaciju škole

Poboljšanje školske infrastrukture

Da se stvore uslovi za proizvodnju tokom profesionalne prakse