×

Education Network

SHMT “PJETËR BOGDANI”

Direktor: Isuf Qalaj

PROFILI:

 • Elektroinstalater
 • Arhitektura
 • Građevina
 • Drumski saobraćaj
 • Grejanje I klimatizacija
 • Informatika
 • Autmehaničar
 • Mehatronika
 • Telekomunikacije
 • Vodovod I kanalizacija
 • Op. mašinama kompjuterski
 • Metalpoprerađivač
 • Automehaničar

Ucenici: 550

Kualifikavni nastavnici:

58

Škola ne pruža početni trning nastavnika (PTN)

Kurikula:

Nastavne planove zasnovane na profesionalnim standardima od strane škole: Rukovodilac mašina, Mehatronika, Automehanika, Metaloprerađivač, Grijanje i Klimatizacija, Vodovod i sanitarije, Elektroinstalateri, Informatika. Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima u skladu sa MONT-om: Elektroinstalateri, grejanje i klimatizacija, automehanika, mehanizacija automobila, vodovod i sanitarna zaštita, metaloprerađivač

Radionice

8

Punëtoria Nr. i punëtorive
Mehatronika 1
Informatika 1
Automehaničar 1
Op.mašina kompjuterom 1
Instaliranje grejanja i klimatizacije 1
Telekomunikacija 1
Metalopreređivač 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Instalacija vodovoda i kanalizacije 1
Škola poseduje pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

5 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Mali biznisi

Ne postoji dovoljno informacija o kurikulumu

Ne postoji kadar koji bi radio sa učenicima

Skolske potrebe:

Infrastruktura je zastarela, ne postoji dovoljno prostora po glavi učenika

Da se nabavi savremena tehnika

Profesionalni treninzi u oblasti strateškog planiranja