×

Education Network

SHMLP “SELAJDIN MULLABAZI – MICI”

Direktor: Vahdet Kollari

PROFILI:

 • Računovodstvo
 • Administrativni asistent
 • Trgovina
 • Grejanje I klimatizacija
 • Pravni smer
 • Metaloprerađivač
 • Automehaničar
 • Informatika
 • Građevina
 • Geodezija
 • Zubotehničar
 • Farmacija
 • Medicinski tehničar
 • Agrobiznis
 • Prerada hrane

Ucenici: 400

Kualifikavni nastavnici:

37

Škola ne organizuje početni trening za nastavnike(PTN)

Kurikula:

Nastavne planove zasnovane na profesionalnim standardima od strane škole: prema zborniku Ministarstva prosvete. Nastavni programi na osnovu radnih standarda prema MONT-u: Računovodstvo, Trgovina, Automehanika, Stomatološki tehničar, Agrobiznis, Administrativni asistent, Grijanje i klimatizacija, Obrada metala, Prerada hrane

Radionice

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Ekonomija 1
Informatika 1
Pravni smer 1
Mašinstvo 1
Teknologija hrane 3
Škola poseduje pristup internetu i kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

16 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Kompanije nisu spremne dasarađuju sa školom

Nedostatak zaštite I sigurnosti u radu

Izostanak motivacije I učenika i kompanija za saradnjom

Skolske potrebe:

Da se adaptira postojeca infrastruktura

Da postoji koordinator sa biznisom

Profesionalni trening za novi kosovski kurikulum

Opremanje potrebnom opremom