×

Education Network

SHMLP “ANDREA DURRSAKU”

Direktor: Qamil Qehaja

PROFILI:

  • Arhitektura
  • Informatika
  • Grejanje i klimatizacija
  • Hemijski laborant
  • Ekonomija
  • Automehaničar
  • Energetika

Ucenici: 259

Kualifikavni nastavnici:

29

ION (inicijalna obuka nastavnika) se NE nudi u školi

Kurikula:

Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima od strane škole: informatika, energija, automehanika, instalateri grejanja i klimatizacije, arhitektura, hemijska laboratorija, računovodstvo i bankarstvo. Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima prema MONT-u: ekonomija, automehanika, borba i klima

Radionice

3

Punëtoria Nr. i punëtorive
Elektroteknika 2
Ekonomija 1
Škola poseduje pristup internetu I kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI- 9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

1 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Stimulacija biznisa

Nedostatak materijala

Zaštita na radu u toku odvijanja profesionalne prakse

Skolske potrebe:

Administrativna kancelarija

Profesionalni treninzi

Poboljšanje školske infrastrukture

Savremena tehnologija

Opremanje radnim I potrošnim materijalom