×

Education Network

SHMAT “ABDYL FRASHËRI”

Direktor: Bekë Mulaj

PROFILI:

  • Agrobiznis
  • Hortikultura
  • Zaštita biljaka
  • Veterinarstvo
  • Gajenje različitih kultura
  • Prerada mleka
  • Prerada hrane

Ucenici: 353

Kualifikavni nastavnici:

37

IOB (inicijalna obuka nastavnika) se NE nudi u školi

Kurikula:

Nastavne planove zasnovane na profesionalnim standardima od strane škole: Prerađivač hrane, Kultivator mešovitih kultura i uzgajivač životinja, Agrobiznis. Nastavni programi zasnovani na profesionalnim standardima prema MONT-u: agrobiznis, zaštita bilja, veterina, uzgoj mešovitih kultura, prerada hrane, prerada mleka

Radionice

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Veterinarstvo 1
Hortikultura 2
Zaštita biljaka 4
Škola ima pristup internetu i kabinet INFORMATIKE

Praktikcna nastava:

Razred X- 6 časova

Razred XI-9 časova

Razred XII- 12 časova

Potpisani sporazumi o saradnji

4 biznisa

Glavni izazovi u sradnji sa biznisima:

Transport učenika

Zaštita učenika na radu/ praksi

Obezbeđivanje obroka za učenike tokom prakse

Skolske potrebe:

Osnivanje kancelarije za saradnju sa preduzećima

Investicije u infrastrukturu

Revitalizacija računarskih kabineta