×

Education Network

SHMT “TAFIL KASUMAJ”

Drejtor: Lan Stojkaj, Tel: 044 326 457; Adresa: Rr. "Haki Povataj"; Email: shmt_tafilkasumaj@hotmail.com

DREJTIMET

  • Elektroteknikë
  • Hoteleri
  • Mekatronikë
  • Ekonomi
  • Makineri
  • Infermieri
  • Instalues i ujit

Nxënës: 460

Mësimdhënës të kualifikuar:

32

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po.

Punëtoritë

5

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

27 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Rregullimi i infrastrukturës së shkollës

Trajnime profesionale për stafin e shkollës

Standardizimi i kurrikulës

Të përmirësohet ingrastruktura ligjore

Menaxhimi i buxhetit

Sigurimi i materialeve shkollore