×

Education Network

SHMT “NEXHMEDIN NIXHA”

Drejtoreshë: Florentina Gjergjaj, Tel: 045400601; Adresa: Rr. 'Beqir Kastrati' p.n; Email: florentina.gjergjaj@hotmail.com

DREJTIMET

  • Automekanik
  • Operator prodhimi
  • Trafik rrugor
  • Informatikë
  • Instalues elektrik
  • Energjetikë
  • Arkitekturë
  • Ndërtimtari
  • Rrobaqepsi
  • Dizajn i veshjeve

Nxënës: 419

Mësimdhënës të kualifikuar:

52

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po.

Punëtoritë

11

Punëtoria Nr. i punëtorive
Arkitekturë 1
Informatikë 2
Energjetikë 2
Dizajn mode 1
Rrobaqepësi 1
Ndërtimtari 1
Automekanik 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Operator prodhimi 1
Transport rrugor 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

41 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale për mësimdhënësit

Të ketë më shumë hapësirë ​​për punëtori, kabinete, klasa etj.

Të përditësohet kurrikula

Të funksionojë trekëndëshi mësues-prind-nxënës

Furnizimi i kabineteve me llaptop/PC me performancë më të mirë

Bizneset t'i stimulojnë nxënësit me një shujtë apo edhe shumë simbolike si dhe të sigurohet transporti i tyre prej shkollës deri në biznes