×

Education Network

SHMT “MIT’HAT FRASHËRI”

Drejtoreshë: Drita Ferati, Tel: 049 766 924; Adresa: Rr. e Podgurit - Gjurakoc; Email: shkolla@mithatfrasheri.org

DREJTIMET

  • Komunikacion rrugor
  • Ekonomi
  • Infermieri
  • Elektroteknikë
  • Makineri
  • Ndërtimtari
  • Automekanik

Nxënës: 565

Mësimdhënës të kualifikuar:

37

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po

Punëtoritë

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Makineri 1
Instalues elektrik 1
Automekanik 1
IUKNK 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

18 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnimi i vazhdueshëm për menaxhmentin dhe mësimdhënësit e shkollës

Të përditësohet kurrikula për t'iu përshtatur tregut të punës

Renovimi i komplet shkollës

Të favorizohen bizneset e vogla

Furnizimi i punëtorive me pajisje të reja për punën praktike të studentëve

Digjitalizimi i administratës në shkollë (p.sh. ditari elektronik, planprogramet elektronike) digjitalizimi i klasave