×

Education Network

SHMP “JONUZ ZEJNULLAHU”

Drejtor: Ud. Drejtor - Ajet Ramadani, Tel: 0280 317 569; Adresa: Rr. "Kemajl Azizi", Nr.11; Email: shmpjonuzzejnullahu@gmail.com

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Komunikacion rrugor
 • Rrobaqepësi
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Operator prodhimi
 • Teknologji ushqimore
 • Telekomunikacion
 • Saldator
 • Juridik
 • Tregti
 • Laborant i kimisë
 • Makineri
 • Elektroteknikë
 • Ekonomi
 • Hortikulturë
 • Operator i makinave me dirigjim kompjuterik
 • Metal punues
 • Dizajn softuer
 • Asistent Administrativ

Nxënës: 434

Mësimdhënës të kualifikuar:

70

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po

Punëtoritë

20

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 1
Telekomunikacion 1
Teknologji ushqimore 2
Laborant i kimisë 1
Komunikacion rrugor 1
Makineri 8
Konfeksion 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Tregti me pakicë dhe shumicë 3
Juridik 1
Instalues elektrik 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

43 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime të vazhdueshme profesionale

Plotësimin e hapësirave të brendshme shkollore për praktikë me mjete konkretizimi dhe material konsumues.

Përditësimi i Kurrikulave

Lehtësimi në tatime për biznese, stimulimi i tyre si element shtytës për bashkëpunim edhe më të madh me ato, duke krijuar mundësi edhe të një numri më të madh të marrëveshjeve të bashkëpunimit.

Furnizim me pajisje të IT-së