×

Education Network

SHMP “FEHMI LLADROVCI”

Drejtor: Nexhmedin Bala, Tel: 045 848 560; Adresa: Poklek i Ri - Drenas; Email: shmpflladrovci1@gmail.com

DREJTIMET

 • Mjekësi
 • Makineri
 • Dizajn mode
 • Elektroteknikë
 • Kimi teknologjike
 • Gjeologji
 • Ekonomi
 • Arkitekturë
 • Hortikulturë
 • Komunikacion rrugor
 • Informatikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Mekatronikë
 • Infiermeri
 • Operator prodhimi
 • Agrobiznes
 • Teknologji ushqimore
 • Telekomunikacion
 • Teknologji e reciklimit të gomës
 • Banka dhe sigurim
 • Kontabilitet
 • Instalues elektrik
 • Laborant i kimisë
 • Farmaci

Nxënës: 1398

Mësimdhënës të kualifikuar:

62

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

A janë kurrikulat të bazuara në standarde të profesionit? Jo.

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Automekanik 1
Informatikë 2
Dizajn mode 1
Ekonomi 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

40 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Të sigurohen tabela të mençura

Bizneset duhet të jenë të gatshme të pranojnë studentët tanë në bizneset e tyre për të kryer praktikën profesionale