×

Education Network

SHMLT “FAN NOLI”

Drejtor: Fatmir Emini, Tel: 038 571 129; Adresa: Rr. “Skenderbeu”; Email: fansnoli.2021@gmail.com

DREJTIMET

 • Informatikë
 • Arkitekturë
 • Komunikacion rrugor
 • Telekomunikacion
 • Energjetikë
 • Instalues elektrik
 • Rrobaqepësi
 • Automekanikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • PTT
 • Makineri
 • Elektroteknikë

Nxënës: 728

Mësimdhënës të kualifikuar:

88

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Jo

Punëtoritë

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit 1
Automekanik 1
Trafik rrugor 1
Energjetikë 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

55 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Ofrimi i trajnimeve të vazhdueshme profesionale

Pajisja e kabineteve me pajisje adekuate të kohës

Pajisja e shkollës me tabela të mençura dhe me projektorë

Mungesa e menaxhimit të buxhetit nga ana e shkollës

Përshtatja e kurrikulave me nevojat e tregut të punës dhe me nivelin e shkollimit në Kosovë

Inkurajimi i bizneseve për bashkëpunim më të mirë me shkollat