×

Education Network

SHMLT “ARKITEKT SINANI”

Drejtor: Sami Rama, Tel: 028 532 570; Adresa: Rr. "Driton Veliu" P.n.; Email: shmlt.a.sinani@gmail.com

DREJTIMET

 • Arkitekturë
 • Operator i prodhimit
 • Telekomunikacion
 • Energjetikë
 • Komunikacion rrugor
 • Informatikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Automekanikë
 • Ndërtimtari
 • Gjeologji
 • Metalpunues
 • Laborant i kimisë
 • Teknologji ushqimore
 • Makineri
 • Elektroteknikë
 • Operator i makinave me dirigjim kompjuterik

Nxënës: 631

Mësimdhënës të kualifikuar:

62

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 3
Kimi 1
Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

15 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Mungesa e transportit për nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnimi i vazhdueshëm i mësimdhënësve dhe stafit dhe zhvillimi profesional

Sigurimi i bursave, pagesa e udhëtimit, sigurimi aksidental dhe shujta gjatë mbajtjes së praktikës

Kurrikulat kanë nevojë për disa përmirësime dhe ato duhet percjellur me literaturë shkollore adekuate

Duhet rregulluar dyert, dritaret, dyshemenë dhe nyjet sanitare