×

Education Network

SHMLP “SELAJDIN MULLABAZI – MICI”

Drejtoreshë: Vjollca Vuçitërna, Tel: 048 390 209; Adresa: Rr. Gëzim Hamza-Piktori P.n; Email: vjollca_tv@yahoo.com

DREJTIMET

 • Kontabilitet
 • Asistent administrativ
 • Tregti
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Juridik
 • Metalpunues
 • Automekanikë
 • Informatikë
 • Gjeodezi
 • Ndërtimtari
 • Teknik i dhëmbëve
 • Farmaci
 • Infermieri
 • Agrobiznes
 • Përpunim i ushqimit
 • Makineri
 • Elektroteknikë
 • Dizajn mode
 • Ekonomi

Nxënës: 353

Mësimdhënës të kualifikuar:

35

Në shkollë nuk ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po.

Punëtoritë

7

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

10 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale për mësimdhënësit dhe menaxhmentin

Krijimi i hapësirave për kabinete

Stimulimi i bizneseve për bashkëpunim me shkolla

Furnizimi me material shpenzues për mbajtjen e praktikës profesionale dhe mirëmbajtja e pajisjeve

Trajnime për zbatimin e kurrikulës së re, e cila është e një rëndësie të veçantë për suksesin e të gjithë procesit arsimor.

Implementimi i kurrikulës së re

Investime në infrastrukturë të re të shkollës

Digjitalizimi i shkollës

Furnizimi i shkollave me tabela digjitale