×

Education Network

SHMLP “ISMAIL DUMOSHI”

Drejtor: Jakup Hashani, Tel: 044 402 191; Adresa: Rr."Rasim Hashani" Email: shmlp.idumoshi@gmail.com

DREJTIMET

 • Informatikë
 • Xehtari
 • Energjetikë
 • Gjeologji
 • Telekomunikacion
 • Banka dhe financa
 • Kontabilitet
 • Operator prodhimi
 • Laborant i kimisë
 • Elektroteknikë
 • Ekonomi

Nxënës: 336

Mësimdhënës të kualifikuar:

39

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po

Punëtoritë

2

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

1 biznes

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Kurrikulat për shkollat profesionale të përshtaten me standadet e profesionit

Trajnime profesionale për mësimdhënës dhe menaxhmentin

Zhvillim i trajnimeve në fushën e TI

Përmirësimi i notës mesatare në nivel shkolle

Zgjerimi i hapësirës për kabinete dhe punëtori

Shtrirja e rrjetit të internetit në tërë hapësirën shkollore dhe pajisja me Smart Table për secilën klasë

Informimi i bizneseve dhe rregullimi i infrastrukturës ligjore për sigurimin e shëndetit të studentëve