×

Education Network

SHMLP “ANDREA DURRSAKU”

Drejtor: Ylfete Thaqi, Tel: 048 231 643; Adresa: Rr. "Xhelal Sopi" P.n.; Email: iaap-andreadurrsaku@hotmail.com

DREJTIMET

 • Informatikë
 • Ndërtimtari
 • Automekanikë
 • Instalues elektrik
 • Kontabilitet
 • Makineri
 • Eletroteknikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Ekonomi
 • Juridik
 • Asistent administrativ

Nxënës: 160

Mësimdhënës të kualifikuar:

30

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara ne standardeve të profesionit sipas shkollës: Jo

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Ekonomi 1
Energjetikë 1
Instalues elektrik 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

12 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Monitorimi dhe mentorimi sistematik i punës së mësimdhënësve dhe trajnimi i tyre sipas nevojes

Rishikim i kurrikulës bazuar në kërkesat e tregut e punës

Furnizim me literaturë dhe materiale

Zgjedhja e drejtorit me meritokraci pa ndërhyrje nga politika

Klimatizimi i hapësirave shkollore, salla e sportit me objekte përcjellëse

Pajisja me mjete dixhitale dhe rritja e kapacitetit të rrjetit

Infrastruktura ligjore