×

Education Network

SHME “KADRI KUSARI”

Drejtoreshë: Merita Bokshi, Tel: 0390 327 863; Adresa: Rr."Normalja e Gjakovës" P.n.; Email: shmekadrikusari@hotmail.com

DREJTIMET

 • Kontabilitet
 • Administrim i zyrës
 • Banka dhe Sigurime
 • Marketing
 • Financa
 • Shpedicion dhe logjistikë
 • Asistent administrativ
 • Hoteleri
 • Teknologji ushqimore
 • Kultivues i kulturave të përziera
 • Veterinar
 • Tregti

Nxënës: 683

Mësimdhënës të kualifikuar:

63

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

A janë kurrikulat të bazuara në standarde të profesionit? Po.

Punëtoritë

5

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS.

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

34 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mungesa e transportit për nxënës

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Nxënësit duhet të motivohen për të mësuar më shumë si nga prindërit ashtu edhe nga mësuesit

Trajnime profesionale për mësuesit dhe menaxhmentin

Duhet të bëhen kurrikula për shkolla profesionale

Duhet të ketë më shumë hapësirë shkollore

Digjitalizimi i shkollës

Në nivel komunal duhet të rregullohen marreveshtjet e bashkëpunimit midis shkollave dhe bizneseve

Menaxhmenti duhet të shkëmbejë përvoja me shkollat profesionale jashtë vendit dhe të ndjekë trajnime në lidhje me menaxhimin bashkëkohor të shkollave.

Studentët që kryejnë praktikë profesionale në biznese duhet të stimulohen me mjete financiare

Për shkolla profesionale duhet që të rritet numri i orëve të praktikës profesionale.

Bashkëpunimi me biznese duhet të bëhet me ndërmjetësimin e DKA-së, në mënyrë që marrëveshjet të jenë më të qëndrueshme.