×

Education Network

SHME “ALI HADRI”

Drejtor: Arif Ademaj, Tel: 039 410 054 / 039 410 390; Adresa: Rr. "7 Shtatori" P.n.; Email: shmealihadri@hotmail.com

DREJTIMET

 • Hotel dhe Turizëm
 • Ekonomi
 • Juridik
 • Bujqësi
 • Teknologji ushqimore
 • Veterinari
 • Agrobiznes
 • Kultivimi i kulturave të përziera
 • Banka dhe financa
 • Administrim zyre
 • Marketing
 • Shpedicion dhe logjistikë

Nxënës: 504

Mësimdhënës të kualifikuar:

65

Në shkollë ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara ne standarde të profesionit sipas shkollës: Të gjitha drejtimet. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Agrobiznes, Ekonomi, Teknologji ushqimore, Veterinari.

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Hoteleri 1
Teknologji ushqimore 2
Ekonomi 4
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

2 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e vullnetit të biznesit për bashkëpunim

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Mangësi ligjore për mësim dual

Mungesa e interesimin nga nxënësit

Kosto e lartë e pajisjeve në biznese

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Ripërtëritje e infrastrukturës

Ngritje me trajnime profesionale

Të bëhet digjitalizimi i shkollës

Sigurimi i mjeteve mbrojtëse gjatë praktikës profesionale

Sigurimi shëndetësor për nxënësit

Furnizimi i shkollës me mjete të reja teknologjike si kompjuterë dhe të tjera për realizimin e procesit mësimor

Përditësimi i kurrikulës