×

Education Network

SHMAT “SAHIT BAFTIU”

Drejtor: Xhelal Jetishi, Tel: 0280 324 014; Adresa: Rr. "Rruga e Zabelit"; Email: xhelaljetishi@hotmail.com / shml.arberia@gmail.com

DREJTIMET

  • Teknologji ushqimore
  • Kuzhinieri
  • Blegtori
  • Hortikulturë
  • Agrobiznes
  • Përpunimi i mishit
  • Laborant i biologjisë

Nxënës: 155

Mësimdhënës të kualifikuar:

41

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Jo

Punëtoritë

3

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

20 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit të nxënësve

Mungesa e sigurimit për nxënës gjatë punës praktike

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale

Menaxhmenti do të duhej të ketë bashkëpunëtor për të gjitha profilet

Kurrikulat të jenë kompatibile me tregun e punës dhe të ndryshoj raporti teori-praktikë

Çdo klasë të ketë tabela të mençura apo nga një TV

Lehtësime për bisnese