×

Education Network

SHMAT “ABDYL FRASHËRI”

Drejtor: Bekë Mulaj, Tel: 038 603 911; Adresa; Rr. "12 Qershori" Nr. 45; Email: SHML.Abdyl.Frasheri@rks-gov.net

DREJTIMET

  • Agrobiznes
  • Hortikulturë
  • Mbrojtje e bimëve
  • Veterinari
  • Kultivimi i kulturave të përziera
  • Teknologji ushqimore

Nxënës: 198

Mësimdhënës të kualifikuar:

30

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Jo

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Teknologji ushqimore 1
Agrobiznes 1
Hortikulturë 1
Mbrojtje e bimëve 1
Veterinari 3
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI-9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

9 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e transportit për nxënës

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale për stafin dhe menaxhmentin

Rishikim i kurrikulave

Bashkëpunim më i mirë me prindërit

Përmirësim i infrastrukturës digjitale

Sigurimi i tabelave të mençura, videoprojektorë, laptop dhe përmirësimi i rrjetit