×

News

ALLED2 & BANTANI Education,AAP në Kosovë-Konteksti dhe Trendet

Me 20 Mars 2023, expertet e Bantani Education (kontraktuar nga projekti ALLED2), filluan misionin e tyre ne Kosove, me takimin Hyrës, ku u diskutuan AAP në Kosovë-Konteksti dhe Trendet.

Me pas u mbajt takimi konsultativ me palët e interesuara të MESTI-t, për të dhënë kontributin e ekspertëve (Bantani Education, kontraktor ALLED2) se si EntreComp dhe GreenComp mund të jenë elementë të qartë të kornizës kurrikulare të AAP-së të Republikës së Kosovës. Pjesëmarrës: Kabineti MESTI dhe DVET, AVETAE, AKK, ALLED2, Giz, LuxDev, ekspertë të zhvillimit të kurrikulës dhe ekspertë të pavarur të AFP-së.

Pjesa e dyte e misionit filloi me takimin Konsultativ, OEK dhe BANTANI Education, për të dhënë kontributin e ekspertëve se si EntreComp dhe GreenComp mund të jenë elementë të qartë të kurrikulës së AAP-së të Republikës së Kosovës. Edukimi për ndërmarrësi dhe zhvillimi i vazhdueshëm i bashkëpunimit ndërmjet AAP-së dhe ndërmarrjeve në zhvillimin e aftësive ishte pika kryesore e diskutimit me Dr. Besim Mustafa, Udhëheqës i Departamentit të AAP-së në Odën Ekonomike të Kosovës (OEK-OEK).

Me pas u mbajt takimi me zhvilluesit e Kurrikulës D&D, për të dhënë kontributin e ekspertëve (Bantani Education) se si EntreComp dhe GreenComp mund të jenë elementë të qartë të kurrikulës së AFP-së për teknikët e Pyjeve dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

Ditën e fundit u mbajt një punëtori nga Bantani Education për zhvilluesit e kurrikulës për Teknik të Pylltarisë dhe Mbrojtje të Mjedisit, duke kontekstualizuar kompetencat kyçe të BE-së me fokus të veçantë në EntreComp dhe GreenComp (përfshirë DigComp) dhe se si ato mund të jenë elementë të qartë të kurrikulës së AAP-së.