×

Education Network

SHMT “TAFIL KASUMAJ”

Drejtor: Zenel Kasumaj, Tel: 044 277 613/044 134 143; Adresa: Rr. "Haki Povataj"; Email: shmt_tafilkasumaj@hotmail.com

DREJTIMET

  • Elektroteknikë
  • Hoteleri
  • Mekatronikë
  • Ekonomi
  • Makineri
  • Infermieri

Nxënës: 396

Mësimdhënës të kualifikuar:

36

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Mekatronikë, Ekonomi, Instalues i ujësjellësit dhe sanitari, Hoteleri, Automekanikë. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Hoteleri, Infermieri

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 1
Elektroteknikë 3
Kontabilitet 1
Plumbing 1
Mekatronikë 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

8 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Transporti i nxënësve

Mungesa e sigurimit për nxënësit gjatë praktikës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Mungesa e sallës së edukatës fizike

Trajnim profesional i mësimdhënësve dhe koordinatorëve për sigurim të cilësisë

Trajnim për përdorimin e pajisjeve

Hapësirë më të madhe shkollore

Ndihmë financiare për pajisje dhe materialet shpenzuese

Kthimi i autonomisë së shkollës

Të bëhet përditësimi i kurrikulave për profilet e caktuara