×

Education Network

SHMT “TAFIL KASUMAJ”

Drejtor: Zenel Kasumaj

DREJTIMET

  • Elektroteknikë
  • Hoteleri
  • Mekatronikë
  • Ekonomi
  • Makineri
  • Infermieri

Nxënës: 411

Mësimdhënës të kualifikuar:

35

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Mekatronikë, Ekonomi, Instalues i ujësjellësit dhe sanitari, Hoteleri, Automekanikë. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Hoteleri, Infermieri

Punëtoritë

9

Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 2
Elektroteknikë 4
Ekonomi 1
Zdrukthtari 1
Mekatronikë 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

4 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Transporti i nxënësve

Nxënësit nuk kanë shujta

Mos sigurimi i nxënësve gjatë praktikës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Mungesa e sallës së edukatës fizike

Trajnim profesional i mësimdhënësve

Materiale për kabinetet ekzistuese