×

Education Network

SHMT “PJETËR BOGDANI”

Drejtor: Isuf Qalaj, Tel: 049 922 820; Adresa: Rr. “Besim Rexhepi” P.n.; Email: gafurr_halili@hotmail.com

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Arkitekturë
 • Ndërtimtari
 • Komunikacion rrugor
 • Instalim ngrohje dhe klimatizim
 • Informatikë
 • Autmekanikë
 • Mekatronikë
 • Telekomunikacion
 • Instalim ujësjellës dhe sanitari
 • Operator i makinave me dirigjim kompjuterik
 • Metalpunues
 • Mekanik i makinave

Nxënës: 520

Mësimdhënës të kualifikuar:

60

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Operator i makinave me dirigjim, Mekatronikë, Automekanikë, Metalpunues, Ngrohje dhe klimatizim, Ujësjellës dhe sanitari, Instalues elektrik, Informatikë. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Instalues elektrik, Ngrohje dhe klimatizim, Automekanikë, Mekanik i makinave, Ujësjellës dhe sanitari, Metalpunues

Punëtoritë

3

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

5 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnim i stafit në fushat specifike

Të rishikohen kurrikulat

Të na ofrohen pajisje teknologjike të avancuara

Organizimi i më shumë punëtorive për shkollën