×

Education Network

SHMT “PJETËR BOGDANI”

Drejtor: Isuf Qalaj, Tel: 049 922 820; Adresa: Rr. “Besim Rexhepi” P.n.; Email: gafurr_halili@hotmail.com

DREJTIMET

  • Instalues elektrik
  • Arkitekturë
  • Ndërtimtari
  • Komunikacion rrugor
  • Instalim ngrohje dhe klimatizim
  • Informatikë
  • Automekanikë
  • Mekatronikë
  • Telekomunikacion
  • Instalim ujësjellës dhe sanitari
  • Operator i makinave me dirigjim kompjuterik
  • Metalpunues
  • Mekanik i makinave
  • Makineri
  • Elektronikë
  • Dizajn grafik

Nxënës: 469

Mësimdhënës të kualifikuar:

54

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po.

Punëtoritë

4

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

48 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mangësi ligjore për mësim dual

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Të përditësohen kurrikulat

Hapësira shkollore e vogël

Të sigurohet transporti për nxënësit

Rritja e kompetencave për menaxhmentin

Trajnime të avancuara në fusha të veçanta

Ngritja e cilësisë në shkollat fillore