×

Education Network

SHMT “NEXHMEDIN NIXHA”

Drejtor: Neshet Këpuska

DREJTIMET

  • Makineri
  • Rrobaqepësi
  • Elektroteknikë
  • Dizajn mode
  • Ndërtimtari

Nxënës: 499

Mësimdhënës të kualifikuar:

42

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Ne punojmë me planprograme mësimore të vitit 2013 të rishiquara në vitin 2016 (ku janë të përfshira modulet e praktikës profesionale dhe programet e lëndëve profesionale). Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Rrobaqepësi

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Komunikacion rrugor 1
Informatikë 2
Energjetikë 1
Dizajn mode 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

29 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Numri i kufizuar i nxënësve që i pranojnë bizneset

Mospagesa e nxënësve

Transporti për nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Furnizimi i kabineteve me mjete pune dhe material harxhues

Të zhvillohen trajnime për mësimdhënës