×

Education Network

SHMT “NEXHMEDIN NIXHA”

Drejtor: Neshet Këpuska, Tel: 0390 327 043; Adresa: Rr. 'Beqir Kastrati' p.n; Email: shmtgjakove@hotmail.com

DREJTIMET

  • Automekanik
  • Operator prodhimi
  • Trafik rrugor
  • Informatikë
  • Instalues elektrik
  • Energjetikë
  • Arkitekturë
  • Ndërtimtari
  • Rrobaqepsi
  • Dizajn i veshjeve

Nxënës: 452

Mësimdhënës të kualifikuar:

43

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Ne punojmë me planprograme mësimore të vitit 2013 të rishiquara në vitin 2016 (ku janë të përfshira modulet e praktikës profesionale dhe programet e lëndëve profesionale). Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Rrobaqepësi

Punëtoritë

9

Punëtoria Nr. i punëtorive
Arkitekturë 1
Informatikë 2
Elektroteknikë 2
Dizajn mode 1
Rrobaqepësi 1
Ndërtimtari 1
Makineri 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

38 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Të punësohen njerëz të ri, entuziast të përgatitur për sfidat e shekullit

Të pajisen kabinetet me infrastrukturë të kohëve të fundit

Të trajnohen mësimdhënësit në lidhje me kurrikulat

Të mbështeten më shumë bizneset që bashkëpunojnë me shkollën me ane të subvencioneve

Investim në efiçiencë të energjisë dhe investim në izolimin e objektit

Trajnim në metodikë për profilet teknike