×

Education Network

SHMPL “FEHMI AGANI”

Drejtor: Rasim Millaku, Tel: 049 907 344; Adresa: Rr. Bill Clinton" P.n.; Email: rasim.millaku@rks-gov.net

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Komunikacion rrugor
 • Ndërtimtari
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Ekonomi
 • Operator prodhimit
 • Hortikulturë
 • Teknologji ushqimore
 • Gjeologji
 • Xehtari
 • Laborant i biologjisë

Nxënës: 1247

Mësimdhënës të kualifikuar:

70

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Aktualisht mungon kurrikula e standardizuar për shkolla të larta profesionale në nivel vendi. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Instalues elektrik, Ekonomi, Hortikulturë, Ngrohje dhe klimatizim, Automekanikë, Operator prodhimi, Teknologji ushqimore

Punëtoritë

1

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

3 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Kemi nevojë për zëvendës drejtor

Mungesë të materialit shpenzues për praktikë

Trajnime në fushat profesionale

Ndërtimi i objektit për puntori profesionale

Kompletimi i korrikulave për të gjitha drejtimet

Na mungon nje koordinator per koordinimin me biznese

Pajisja me llaptop për nxënësit