×

Education Network

SHMPL “FEHMI AGANI”

Drejtor: Rasim Millaku

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Komunikacion rrugor
 • Ndërtimtari
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Ekonomi
 • Operator prodhimit
 • Hortikulturë
 • Teknologji ushqimore
 • Gjeologji
 • Xehtari
 • Laborant i biologjisë

Nxënës: 816

Mësimdhënës të kualifikuar:

68

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Aktualisht mungon kurrikula e standardizuar për shkolla të larta profesionale në nivel vendi. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Instalues elektrik, Ekonomi, Hortikulturë, Ngrohje dhe klimatizim, Automekanikë, Operator prodhimi, Teknologji ushqimore

Punëtoritë

3

Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 1
Elektroteknikë 1
Informatikë 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

8 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Nuk ka biznese të profileve të shkollës në komunë që të bashkëpunojnë

Bizneset hezitojnë të pranojnë nxënës për praktika

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Kemi nevojë për zëvendës drejtor dhe kamera në shkollë

Mungesë të materialit shpenzues për praktikë

Trajnime në fushat profesionale

Ndërtimi i objektit për dy puntori, automekanikë dhe operator prodhimi si dhe mjete për këto puntori.