×

Education Network

SHMP “JONUZ ZEJNULLAHU”

Drejtor: Njazi Lutfiu, Tel: 0280 317 569; Adresa: Rr. "Kemajl Azizi", Nr.11; Email: shmpjonuzzejnullahu@gmail.com

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Komunikacion rrugor
 • Rrobaqepësi
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Oprerator prodhimi
 • Teknologji ushqimore
 • Telekomunikacion
 • Saldator
 • Juridik
 • Energjetikë
 • Tregti
 • Laborant i kimisë
 • Instalues ujësjellësi dhe sanitari

Nxënës: 530

Mësimdhënës të kualifikuar:

71

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Elektroteknikë, Ekonomi, Juridik, Tekstil. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Instalues elektrik, Rrobaqepësi, Operator prodhimi, Tregti, Instalues ujësjellësi dhe sanitari, Ngrohje dhe klimatizim, Automekanikë, Teknologji ushqimore

Punëtoritë

16

Punëtoria Nr. i punëtorive
Energjetikë 1
Informatikë 1
Telekomunikacion 1
Teknologji ushqimore 2
Instalues elektrik 1
Laborant i kimisë 1
Komunikacion rrugor 1
Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 8
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

23 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Autonomi vendimmarrëse brenda institucionit brenda kompetencave ligjore

Trajnime të vazhdueshme profesionale

Kërkesë për llogaridhënie të mësimdhënësit ndaj përgjegjësive të marra

Monitorim sistematik nga këshilltarët regjional në orët mësimore dhe qështje tjera që kanë të bëjnë me përgjegjësitë e tyre

Orientimi i nxënësve që nga arsimi i mesëm i ulët për t'u orientuar me kohë drejt një perspektive të tyre profesionale

Harmonizimi i planprogrameve mësimore me kërkesat e tregut të punës

Krijimi i kushteve të volitshme për realizimin e moduleve të praktikës profesionale me material të mjaftueshëm konsumues

Vëmendje më e madhe e institucioneve shtetërore për AAP pa të cilën shoqëria nuk do të ketë asnjëherë perspektivë

Rritja e buxhetit vjetor, autonomi financiare e shkollës

Furnizimi i të gjitha klasëve me pajisje të TIK-ut (Lap-top dhe Video-projektor)

Renovimi i punëtorive në shkollë posaçërisht në lëminë e makinerisë me profilet e saja profesionale

Mbështetja e bizneseve nga shteti përmes lehtësirave në tatime dhe stimulimeve në financim për nxënës, etj.