×

Education Network

SHMP “JONUZ ZEJNULLAHU”

Drejtor: Njazi Lutfiu

DREJTIMET

 • Instalues elektrik
 • Komunikacion rrugor
 • Rrobaqepësi
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Informatikë
 • Automekanikë
 • Oprerator prodhimi
 • Teknologji ushqimore
 • Telekomunikacion
 • Saldator
 • Juridik
 • Energjetikë
 • Tregti
 • Laborant i kimisë
 • Instalues ujësjellësi dhe sanitari

Nxënës: 624

Mësimdhënës të kualifikuar:

71

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Përpunimi i ushqimit, Teknologji ushqimore. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Instalues elektrik, Rrobaqepësi, Operator prodhimi, Tregti, Instalues ujësjellësi dhe sanitari, Ngrohje dhe klimatizim, Automekanikë, Teknologji ushqimore

Punëtoritë

16

Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 8
Elektroteknikë 4
Komunikacion rrugor 1
Rrobaqepësi 1
Teknologji ushqimore 2
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

40 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Siguria e nxënësve gjatë punës

Hapësira e vogël në biznese

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Furnizim me material shpenzues për kabinete, renovimi i objektit të vjetër të shkollës

Rritja e buxhetit vjetor, autonomi financiare e shkollës

Mbështetje nga MASHT dhe DKA

Trajnime profesionale për stafin e shkollës

Renovimi i punëtorive në shkollë

Furnizimi me pajisje të IT për të gjitha profilet