×

Education Network

SHMLT “FAN NOLI”

Drejtor: Fatmir Emini, Tel: 038 571 129; Adresa: Rr. “Skenderbeu”; Email: fansnoli.2021@gmail.com

DREJTIMET

  • Informatikë
  • Arkitekturë
  • Komunikacion rrugor
  • Telekomunikacion
  • Energjetikë
  • Instalues elektrik
  • Rrobaqepësi
  • Automekanikë
  • Ngrohje dhe klimatizim
  • PTT

Nxënës: 713

Mësimdhënës të kualifikuar:

82

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Nuk janë shumë të bazuara

Punëtoritë

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Instalues elektrik 1
Automekanik 2
Traffic 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

2 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Kosto e lartë e pajisjeve në biznese

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Ofrimi i trajnimeve të vazhdueshme profesionale

Ofrimi i pajisjeve digjitale

Mungesa e literaturës adekuate për nxënësit si dhe planprogrameve me kurrikulë

Pajisja e kabineteve me pajisje adekuate të kohës

Pajisja e shkollës me kompjuter dhe me projektor

Nxitja e bashkëpunimit të bizneseve me shkollën tonë

Menaxhimi i buxhetit