×

Education Network

SHMLT “FAN NOLI”

Drejtoreshë: Vlora Hajdini

DREJTIMET

  • Informatikë
  • Arkitekturë
  • Komunikacion rrugor
  • Telekomunikacion
  • Energjetikë
  • Instalues elektrik
  • Rrobaqepësi
  • Automekanikë
  • Ngrohje dhe klimatizim
  • PTT

Nxënës: 991

Mësimdhënës të kualifikuar:

65

Në shkollë ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Instalues elektrik, Rrobaqepësi, Ngrohje dhe klimatizim, Automekanikë

Punëtoritë

8

Punëtoria Nr. i punëtorive
Makineri 2
Elektroteknikë 3
Komunikacion rrugor 1
Përpunim i drurit 1
Salla e edukatës fizike 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

12 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Bashkëpunim më i mirëfilltë me biznese

Siguria e nxënësve gjatë praktikës

Zhvillimi i njohurive i bazuar në cilësi

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnimi dhe avancimi i mësimdhënësve

Ndërtimi i kabineteve dhe pajisje me mjete për kabinete

Autonomi e shkollës