×

Education Network

SHMLT “ARKITEKT SINANI”

Drejtor: Rasim Uka

DREJTIMET

 • Arkitekturë
 • Operator i prodhimit
 • Telekomunikacion
 • Energjetikë
 • Komunikacion rrugor
 • Informatikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Automekanikë
 • Ndërtimtari
 • Gjeologji
 • Metalpunues
 • Laborant i kimisë
 • Teknologji ushqimore

Nxënës: 602

Mësimdhënës të kualifikuar:

64

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Automekanikë, Instalues i ngrohjës dhe klimatizim, Instalues elektrik. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ngrohje dhe klimatizim, Teknologji ushqimore, Automekanikë, Operator prodhimi, Metalpunues

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Laboratori i kimisë 1
Saldim 1
Kabinet për CAD 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

6 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Transporti i nxënësve

Mos interesimi i bizneseve për praktikë të nxënësve

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale për menaxhmentin dhe mësimdhënësit

Investim në infrastrukturën e shkollës

Kushtet për përdorimin e TI në mësimdhënie dhe e-learning