×

Education Network

SHMLT “ARKITEKT SINANI”

Drejtor: Rasim Uka, Tel: 044 195 321; Adresa: Rr. "Driton Veliu" P.n.; Email: rasim.uka@rks-gov.net

DREJTIMET

 • Arkitekturë
 • Operator i prodhimit
 • Telekomunikacion
 • Energjetikë
 • Komunikacion rrugor
 • Informatikë
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Automekanikë
 • Ndërtimtari
 • Gjeologji
 • Metalpunues
 • Laborant i kimisë
 • Teknologji ushqimore

Nxënës: 621

Mësimdhënës të kualifikuar:

63

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Automekanikë, Instalues i ngrohjës dhe klimatizim, Instalues elektrik. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ngrohje dhe klimatizim, Teknologji ushqimore, Automekanikë, Operator prodhimi, Metalpunues

Punëtoritë

36

Punëtoria Nr. i punëtorive
Elektronikë 12
Makineri 12
Ndërtimtari 2
Teknologji ushqimore 1
Kimi-teknologji 9
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

3 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale për menaxhmentin dhe mësimdhënësit

Investim në infrastrukturën e shkollës

Kushtet për përdorimin e TI në mësimdhënie dhe e-learning

Pagesa e punës dhe sigurimi shëndetësor gjatë praktikës profesionale

Dhënia e bursave për nxënës

Shkolla të digjitalizohet