×

Education Network

SHMLP “SELAJDIN MULLABAZI – MICI”

Drejtor: Arian Rama, Tel: 044 382 122; Adresa: Rr. Gëzim Hamza-Piktori P.n; Email: selajdinmullaabazimici@yahoo.com

DREJTIMET

 • Kontabilitet
 • Asistent administrativ
 • Tregti
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Juridik
 • Metalpunues
 • Automekanikë
 • Informatikë
 • Gjeodezi
 • Ndërtimtari
 • Teknik i dhëmbëve
 • Farmaci
 • Infermieri
 • Agrobiznes
 • Përpunim i ushqimit

Nxënës: 363

Mësimdhënës të kualifikuar:

41

Në shkollë ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po.

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Ekonomi 1
Informatikë 1
Makineri 1
Teknologji ushqimore 1
Juridik 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

12 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Objektet e vogla në biznese, dhe numri i madh i nxënësve

Mangësi ligjore për mësim dual

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Mosinteresimi i nxenesve dhe mungesa e perspektives per nxenesit

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Trajnime profesionale për mësimdhënësit dhe menaxhmentin

Krijimi i hapësirave për kabinete

Stimulimi i bizneseve për bashkëpunim me shkolla

Furnizimi me material shpenzues për mbajtjen e praktikës profesionale dhe mirëmbajtja e pajisjeve

Trajnime për zbatimin e kurrikulës së re, e cila është e një rëndësie të veçantë për suksesin e të gjithë procesit arsimor.

Implementimi i kurrikulës së re

Investime në infrastrukturë të re të shkollës

Digjitalizimi i shkollës