×

Education Network

SHMLP “SELAJDIN MULLABAZI – MICI”

Drejtor: Vahdet Kollari

DREJTIMET

 • Kontabilitet
 • Asistent administrativ
 • Tregti
 • Ngrohje dhe klimatizim
 • Juridik
 • Metalpunues
 • Automekanikë
 • Informatikë
 • Gjeodezi
 • Ndërtimtari
 • Teknik i dhëmbëve
 • Farmaci
 • Infermieri
 • Agrobiznes
 • Përpunim i ushqimit

Nxënës: 400

Mësimdhënës të kualifikuar:

37

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po sipas përpilimit nga Ministria e Arsimit. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Kontabilitet, Tregti, Automekanikë, Teknik i dhëmbëve, Agrobiznes, Asistent administrativ, Ngrohje dhe klimatizim, Metalpunues, Përpunimi i ushqimit

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Ekonomi 1
Informatikë 1
Juridik 1
Makineri 1
Teknologji ushqimore 3
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

16 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Kompanitë nuk janë të gatshme për bashkëpunim

Mungesa e sigurimit në punë

Mungesa e motivimit të nxënësve dhe bizneseve për bashkëpunim

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Infrastruktura ekzistuese të adaptohet

Të ketë një koordinator për bashkëpunim me biznese

Trajnime profesionale për mësimdhënësit për kurrikulat e reja

Furnizim me pajisje të reja