×

Education Network

SHMLP “ISMAIL DUMOSHI”

Drejtor: Jakup Hashani

DREJTIMET

  • Informatikë
  • Xehtari
  • Energjetikë
  • Gjeologji
  • Telekomunikacion
  • Banka dhe financa
  • Kontabilitet
  • Operator prodhimi
  • Laborant i kimisë

Nxënës: 428

Mësimdhënës të kualifikuar:

40

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Në asnjë drejtim. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Kontabilitet, Banka Financa, Operator prodhimi

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Energjetikë 1
Ekonomi 1
Operator prodhimi 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

2 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Hezitimi i bizneseve të bashkëpunojnë për shkak të sigurisë dhe ligjeve në fuqi

Numri i madh i nxënësve

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Pajisja e kabineteve dhe laboratorëve me mjete pune

Furnizimi i klasave me projektor

Trajnime profesionale për mësimdhënës

Botimi i teksteve shkollore për shkolla profesionale

Mungon sistemi për planifikim strategjik dhe financiar