×

Education Network

SHMLP “ISMAIL DUMOSHI”

Drejtor: Jakup Hashani, Tel: 044 402 191; Adresa: Rr."Rasim Hashani" Email: shmlp.idumoshi@gmail.com

DREJTIMET

  • Informatikë
  • Xehtari
  • Energjetikë
  • Gjeologji
  • Telekomunikacion
  • Banka dhe financa
  • Kontabilitet
  • Operator prodhimi
  • Laborant i kimisë

Nxënës: 361

Mësimdhënës të kualifikuar:

37

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas shkollës: Po. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Kontabilitet, Banka Financa, Operator prodhimi

Punëtoritë

7

Punëtoria Nr. i punëtorive
Informatikë 2
Operator prodhimi 1
Telekomunikacion 1
Laborant i kimisë 1
Energjetikë 2
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

3 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mungesa e transportit për nxënës

Mangësi ligjore për mësim dual

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Pajisja e kabineteve dhe laboratorëve me mjete pune

Furnizim i klasëve me tabela digjitale për mësim më të lehta dhe bashkëkohore

Kurrikulat për shkollat profesionale të përshtaten me standadet e profesionit

Trajnime për buxhetim të të hyrave

Trajnime profesionale për mësimdhënës dhe menaxhmentin

Trajnime për zbatim të kurrikulës

Hartimi i kurrikulave për shkolla profesionale

Rekomandohet vendosja e 10 projetorëve statik në klasa

Krijimi i infrastrukturës ligjore që do të lehtësonte punën e bizneseve që kanë nxënës në praktikën profesionale

Furnizim dhe instalim edhe i disa klasëve me projektor statik dhe tabela smart