×

Education Network

SHMLP “ANDREA DURRSAKU”

Drejtor: Qamil Qehaja

DREJTIMET

  • Arkitekturë
  • Informatikë
  • Ngrohje dhe klimatizim
  • Laborant i kimisë
  • Ekonomi
  • Automekanikë
  • Energjetikë

Nxënës: 259

Mësimdhënës të kualifikuar:

29

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara ne standardeve të profesionit sipas shkollës: Informatikë, Energjetikë, Automekanikë, Instalues i ngrohjës dhe klimatizim, Arkitekurë, Laborant i kimisë, Kontabilitet dhe banka. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Automekanikë, Ngohje dhe klimatizim

Punëtoritë

3

Punëtoria Nr. i punëtorive
Elektroteknikë 2
Ekonomi 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

1 biznes

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Stimulim i bizneseve

Mungesa e materialit

Mungesa e sigurisë gjatë punës praktike

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Zyra administrative

Trajnime profesionale

Rregullimi i infrastrukturës shkollore

Teknologji të avancuar

Furnizim me materiale