×

Education Network

SHMLP “ANDREA DURRSAKU”

Drejtor: Qamil Qehaja, Tel: 044 268 317; Adresa: Rr. "Xhelal Sopi" P.n.; Email: shmlp-andreadurrsaku@hotmail.com

DREJTIMET

  • Arkitekturë
  • Informatikë
  • Ngrohje dhe klimatizim
  • Laborant i kimisë
  • Ekonomi
  • Automekanikë
  • Energjetikë

Nxënës: 234

Mësimdhënës të kualifikuar:

35

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara ne standardeve të profesionit sipas shkollës: Informatikë, Energjetikë, Automekanikë, Instalues i ngrohjës dhe klimatizim, Arkitekurë, Laborant i kimisë, Kontabilitet dhe banka. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Ekonomi, Automekanikë, Ngohje dhe klimatizim

Punëtoritë

6

Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

0 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Bizneset hezitojnë për bashkëpunim për punë praktike

Mungesa e transportit për nxënës

Mangësi ligjore për mësim dual

Joserioziteti i nxënësve për mësim praktik

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Plotësimi i rregullores së shkollës

Trajnime profesionale

Rregullimi i infrastrukturës shkollore

Rishikim i detajuar i kurrikulës bazuar në kërkesat e tregut e punës

Furnizim me literaturë dhe materiale

Furnizimi me llaptopë

Ndërtimi i puntorisë për automekanik, laboratorit të kimisë

Furnizimi me pajisje për IT

Kabinetet, laboratoret dhe pajisjet për IT

Rregullimi i infrastrukturës ligjore për bashkëpunimin me biznese

Nevoja për më shumë hapësirë shkollore