×

Education Network

SHME “KADRI KUSARI”

Drejtoreshë: Merita Bokshi

DREJTIMET

 • Kontabilitet
 • Administrim i zyrës
 • Banka dhe Sigurime
 • Marketing
 • Financa
 • Shpedicion dhe logjistikë
 • Juridik
 • Asistent administrativ
 • Hoteleri
 • Përpunues i ushqimit
 • Prodhues i kulturave të përziera
 • Veterinar

Nxënës: 881

Mësimdhënës të kualifikuar:

62

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Kontabilitet, Banka dhe sigurime, Financa, Veterinari, Hoteleri, Prodhues i kulturave të përziera, Administrim i zyrës, Marketing, Shpedicion dhe logjistikë, Asistent administrativ, Përpunues i ushqimit

Punëtoritë

5

Punëtoria Nr. i punëtorive
Bujqësi 1
Kuzhinë 1
Teknologji ushqimore 1
Ekonomi 1
Veterinari 1
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS.

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

11 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Objekte të vogla

Mbrojnë sekretet e tyre afariste gjatë prodhimit

Hezitojnë të merren me nxënës

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Mungesë të klasave

Digjitalizimi i shkollës

Trajnime profesionale

Investim për përgatitjen e nxënësve për tregun e punës dhe lidhjen me biznese