×

Education Network

SHME “ALI HADRI”

Drejtor: Arif Ademaj, Tel: 039 410 054 / 039 410 390; Adresa: Rr. "7 Shtatori" P.n.; Email: shmealihadri@hotmail.com

DREJTIMET

  • Hotel dhe Turizëm
  • Ekonomi
  • Juridik
  • Bujqësi
  • Teknologji ushqimore
  • Veterinari

Nxënës: 2218

Mësimdhënës të kualifikuar:

85

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara ne standarde të profesionit sipas shkollës: Të gjitha drejtimet. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Agrobiznes, Ekonomi, Teknologji ushqimore, Veterinari.

Punëtoritë

6

Punëtoria Nr. i punëtorive
Hoteleri 1
Teknologji ushqimore 1
Ekonomi 4
Shkolla NUK ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

8 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e vullnetit të biznesit për bashkëpunim

Mungesa e sigurimit shëndetësor për nxënësit gjatë praktikës

Mungesa e transportit për nxënës

Mangësi ligjore për mësim dual

Mungesa e interesimin nga nxënësit

Kosto e lartë e pajisjeve në biznese

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Mbështetje të vazhdueshme në zhvillimin dhe implementimin e praktikave profesionale

Ngritja e infrastrukturës me teknologji të përparuar për mësimdhënie dhe mësimnxënje

Ngritje me trajnime profesionale

Të bëhet digjitalizimi i shkollës

Nevojitet mbështetje për zbatimin e kurrikulës bërthamë në infrastrukturë