×

Education Network

SHME “ALI HADRI”

Drejtor: Arif Ademaj

DREJTIMET

  • Hoteleri
  • Ekonomi
  • Agrobiznes
  • Juridik
  • Hortikulturë
  • Teknologji ushqimore
  • Veterinari

Nxënës: 825

Mësimdhënës të kualifikuar:

88

Në shkollë NUK ofrohet trajnimi TFM (Trajnimi Fillestar për Mësimdhënës)

Kurikulat:

Kurrikulat e bazuara ne standarde të profesionit sipas shkollës: Ekonomi, Bujqësi, Juridik, Veterinari, Hoteleri, Teknologji ushqimore. Kurrikulat e bazuara në standarde të profesionit sipas MASHT-it: Agrobiznes, Ekonomi, Teknologji ushqimore, Veterinari.

Punëtoritë

8

Punëtoria Nr. i punëtorive
Bujqësi 1
Kuzhinë 1
Teknologji ushqimore 1
Ekonomi 5
Shkolla ka qasje në internet dhe është e pajisur me kabinet të INFORMATIKËS

Mësim praktik gjatë javës:

Klasa X- 6 orë

Klasa XI- 9 orë

Klasa XII- 12 orë

Shkolla ka marrëveshje memorandumi me

14 biznese

Sfidat kryesore në bashkëpunim me bizneset:

Mungesa e vullnetit të biznesit për bashkëpunim

Pasiguria e bizneseve për përfshirjen e nxënësve në praktika

Mungesa e interesimin nga nxënësit

Nevojat e shkollës për përmirësim të gjendjes aktuale:

Mbështetje të vazhdueshme në zhvillimin dhe implementimin e praktikave profesionale

Ngritja e infrastrukturës me teknologji të përparuar për mësimdhënie dhe mësimnxënje

Ngritje me trajnime profesionale

Ngritja e kapaciteteve ekzistuese, kabineteve, serrave për zhvillimin e praktikave bujqësore